Atatürkün Tarihsel Yaşamı – Atatürk Kronolojisi

Atatürkün Tarihsel Yaşamı – Atatürk Kronolojisi

Cuma, 02 Mart 2012 tarihinde admin tarafından yazıldı.


atatürk, atatürk kronolojisi, atatürkün kronolojisi, atatürk ün kronolojisi, atatürkün hayatı, atatürk hayatından bölmler, atatürkün tarihsel yaşamı,

Atatürkün tarihsel yaşamı
1881: Selanik’te doğdu.

1893: Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.

13 Mart 1899: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

1902: Harp Akademisi’ne girdi ve burada gazete çıkardı.

11 Ocak 1905: Harp Akademisi’ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam’a 5. Ordu’nun 30. Süvari Alayı’nda staj yapmak için atandı.

Ekim 1906: Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Şam’da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.

23 Temmuz 1908: Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmaları.

31 Mart 1909: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

13 Eylül 1911: Mustafa Kemal, İstanbul’a Genelkurmay’a naklen atandı.

27 Kasım 1911: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

9 Ocak 1912: Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta Tobruk saldırısını yönetti.

27 Ekim 1913: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği’ne atandı.

1 Mart 1914: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

2 Şubat 1915: Mustafa Kemal, Tekirdağ’ında 19. Tümeni kurdu.

25 Şubat 1915: Mustafa Kemal’in Maydos’a gidişi.

25 Nisan 1915: Mustafa Kemal, Arıburnu’nda İtilaf Devletleri’ne karşı koydu.

1 Haziran 1915: Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselişi.

9 Ağustos 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı.

10 Ağustos 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar’dan düşmanı geri attı.

1 Nisan 1916: Mustafa Kemal’in Tuğgeneralliğe yükselişi.

6 Ağustos 1916: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş’u düşman elinden kurtardı.

20 Eylül 1917: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

Ekim 1917: Mustafa Kemal, İstanbul’a döndü.

26 Ekim 1918: Mustafa Kemal, Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

30 Ekim 1918: Mondros Mütarekesi’nin imzalanması.

31 Ekim 1918: Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanması.

13 Kasım 1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nın kaldırılması ve Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönüşü.

30 Nisan 1919: Mustafa Kemal’in Erzurum’da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ne atanması.

15 Mayıs 1919: İzmir’e Yunanlıların asker çıkarması.

16 Mayıs 1919: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul’dan ayrıldı.

19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal, Samsun’a çıktı.

15 Haziran 1919: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.

21 Haziran 1919: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi’ne çağırdı.

8 – 9 Temmuz 1919: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi.

23 Temmuz 1919: Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Erzurum Kongresi’nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)

4 Eylül 1919: Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Sivas Kongresi’nin toplanması ve 11 Eylül’de sona ermesi.

11 Eylül 1919: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsilliyesi Başkanlığı’na seçildi.

22 Ekim 1919: Amasya Protokolü’nün imzalanması.

7 Kasım 1919: Mustafa Kemal, Erzurum’dan milletvekili seçildi.

27 Aralık 1919: Mustafa Kemal, Heyeti Temsilliye ile birlikte Ankara’ya geldi.

20 Mart 1920: İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal’in protestosu, Ankara’da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

18 Mart 1920: İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın son toplantısı.

19 Mart 1920: Mustafa Kemal tarafından Ankara’da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

23 Nisan 1920: Mustafa Kemal, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

24 Nisan 1920: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

5 Mayıs 1920: Mustafa Kemal’in başkanlığında ilk Hükümet’in toplantısı.

11 Mayıs 1920: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

24 Mayıs 1920: Mustafa Kemal’in cezası Padişah tarafından onaylandı.

10 Ağustos 1920: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması’nın imzalanması.

3 – 10 Ocak 1920: Birinci İnönü Savaşı.

20 Ocak 1921: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun esas maddelerinin kabulü.

30 Mart – 1 Nisan 1921: İkinci İnönü Savaşı.

10 Mayıs 1921: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi’nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu’nun kurulması ve Mustafa Kemal’in Grup Başkanlığı’na seçilmesi.

5 Ağustos 1921: Mustafa Kemal’e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

22 Ağustos 1921: Mustafa Kemal’in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması.

13 Eylül 1921: Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması.

19 Eylül 1921: Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal’in Gazi unvanını alması.

26 Ağustos 1922: Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetmesi.

30 Ağustos 1922: Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı’nı kazanması.

1 Eylül 1922: Gazi Mustafa Kemal’in: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri !” emrini vermesi.

9 Eylül 1922: Türk Ordusu’nun İzmir’e girmesi.

10 Eylül 1922: Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e gelişi.

11 Ekim 1922: Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması.

1 Kasım 1922: Gazi Mustafa Kemal’in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

17 Kasım 1922: Vahdettin’in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul’dan kaçması.

29 Ocak 1923: Gazi Mustafa Kemal’in Latife Hanım’la evlenmesi.

24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşması’nın imzalanması.

9 Ağustos 1923: Gazi Mustafa Kemal’in Halk Fırkası’nı kurması.

11 Ağustos 1923: Gazi Mustafa Kemal’in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmesi.

29 Ekim 1923: Cumhuriyet’in ilan edilmesi.

29 Ekim 1923: Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı olması.

1 Mart 1924: Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

3 Mart 1924: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer’iye ve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmesi.

20 Nisan 1924: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun kabul edilmesi.

17 Şubat 1925: Aşarın kaldırılması.

24 Ağustos 1925: Gazi Mustafa Kemal’in ilk defa Kastamonu’da şapka giymesi.

25 Kasım 1925: Şapka Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.

30 Kasım 1925: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

26 Aralık 1925: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu’nun kabulü.

1 Temmuz 1927: Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul’a gitmesi.

15 – 20 Ekim 1927: Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı’nda tarihi Büyük Nutku’nu söylemesi.

1 Kasım 1927: Gazi Mustafa Kemal’in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

9 Ağustos 1928: Gazi Mustafa Kemal’in Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

3 Kasım 1928: Türk Harfleri Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.

15 Nisan 1931: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.

4 Mayıs 1931: Gazi Mustafa Kemal’in 3.kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

12 Temmuz 1932: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu’nun kurulması.

29 Ekim 1933: Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

24 Kasım 1934: Gazi Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

1 Mart 1935: Atatürk’ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

1 Mayıs 1937: Atatürk’ün çiftliklerini Hazine’ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi’ne bağışlaması.

31 Mart 1938: Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin ilk resmi duyurusu.

15 Eylül 1938: Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması.

16 Ekim 1938: Atatürk’ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

10 Kasım 1938: Atatürk’ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)

11 Kasım 1938: İstanbul Şehir Meclisi’nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı’nın çekilmesi.

15 Kasım 1938: Hükümet Atatürk’ün Ankara’da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

19 Kasım 1938: Büyük bir törenle, Atatürk’ün Dolmabahçe’den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu’na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit’e kadar götürülen tabut, oradan Ankara’ya yolcu edildi.

20 Kasım 1938: Atatürk’ün naşı Ankara’ya ulaştı ve Ankara’da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu.

21 Kasım 1938: Atatürk’ün cenazesinin Etnografya Müzesi’ndeki Geçici Kabre konulması.

25 Kasım 1938: Atatürk’ün vasiyetnamesinin açılması.

26 Aralık 1938: Atatürk’ün “Ebedi Şef” sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

4 Kasım 1953: Atatürk’ün Geçici Kabri’nin açılması.

10 Kasım 1953: Atatürk’ün cenazesinin Anıt-Kabir’e nakledilmesi.

mustafa kemal atatürk kronolojisi, atatürk kronolojisi kısa, atatürk kronolojisi kısaca, kısaca atatürk kronolojisi,Tüm online kadın giyim fırsatları için tıklayın !

Duyuru:
  • Sitemizdeki Videolar Diziler Muzikler Fragmanlar Tanıtım Amaçlıdır.Yanlızca Kısa Bir Bölümleri Yer Almaktadır.
  • Videolar Youtube, Google, İzlesene, Yahoo vb Gibi Sitelerden Embed Kodları Sayesinde Yayınlanmaktadır Sitemizde.
  • Sitemizdeki Yayınlanan Sağlık Konuları Tamamen İnternet Araştırmalarına Dayalıdır.Böyle Konularda Lütfen Doktorunuza Veya Bir Uzman Hekime Başvurunuz..
  • Yazı Video gibi Konularda Hak Sahibi İddia Eden Kişiler Veya Telif Haklarına Aykırı Bir Yazı Görüyorsanız Bu Yazıyı İletisim Bölümünden Bizimle İrtibat Kurmanız Yeterli Olacaktır..

Bir Cevap Yazın

Copyright © 2009-2013 Yasamvemoda.Com Tüm Hakları Saklıdır.İzinsiz Ve Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Yukarı

Reklamı Kapat

Reklamı Kapat