Kırsal Kesimde Kadın Eğitimi ve Konumu

Kırsal Kesimde Kadın Eğitimi ve Konumu

Çarşamba, 01 Eylül 2010 tarihinde admin tarafından yazıldı.


21.yüzyılın eşiğinde tüm ülkeler demokratikleşmek, çağdaşlaşmak ve geleceğe
katkıda bulunmak istemekte, kalkınmanın odak noktasının insan olduğu
gerçeğini dikkate alarak, eğitimi en geçerli yatırım olarak kabul etmektedirler.
Yüzyıllar boyunca kadınlar üretimin her aşamasında önemli roller üstlendikleri
halde, kalkınmanın olanaklarından eşit pay alamamışlardır. Bu durumun temel
nedeni ise, eğitim olanaklarından yeterli ölçüde yararlanamamış olmalarıdır. Ülkemizde
özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlar eğitim açısından çok daha
olumsuz koşullarda bulunmaktadırlar.Tarımsal üretime çoğu zaman erkeklerden
daha fazla katkı sağlamalarına karşın üretim süreci ve sosyo-ekonomik yaşamdaki
rol ve katkıları gözönüne alınmamakta, gerçekleştirdikleri üretim resmi kaynaklara
yansımamaktadır. Eğitim kadının toplumsal konumu ve istihdam olanakları
üzerinde etkili olan en önemli faktördür. Kadınların örgün eğitim sürecine katılmaları
ile ilgili engellerin aşılması; genel, mesleki ve teknik eğitime önem verilerek
okullaşma oranlarının yükseltilmesi kaçınılmazdır. Ayrıca yaygın eğitim
olanakları üzerinde de detaylı biçimde durulması gerekmektedir. Başarılı projejeler
üretebilmek için hedef grupların planlama aşamasından itibaren projeye
katılımlarının sağlanması önemlidir. Projelerin kalıcı olabilmesi için hedef grupların
sosyal ve ekonomik yarar sağlamaları esastır. Ayrıca geniş kapsamlı projelerin
disiplinlerarası bir yaklaşım ile ele alınması ve katılımcı kuruluşlar arasında
etkin bir koordinasyon sağlanması gerekmektedir. Günümüz koşullarında kırsal
kesimde yaşayan kadınlara yönelik projelerin öncelikle okuma-yazma öğretme,
beceri geliştirme ve pazara yönelik üretim temelinde gelir getirme amacına dayandırılması
konusu yaşam düzeyinin yükseltilmesi açısından büyük önem kazanmıştır.

Günümüzde ülkeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması sürecinin,
temelde ülkelerin sahip oldukları insan kapitalinin nitelik ve nicelik özelliklerine
dayandırılması konusu genel bir kabul görmektedir. İnsan kalkınmada yeri
doldurulamayan tek faktördür. Bu bağlamda, eğitim insan kapitaline en verimli
ve en geçerli yatırım olarak kabul edilebilir. İnsan üretici, tüketici ya da yönetici
olarak toplumda çeşitli roller üstlenir. Bu rollerin toplumsal yararı en üst düzeye
çıkarabilecek şekilde üstesinden gelinebilmesi ancak rollerin gerektirdiği eğitimin
sağlanması ile mümkün olabilir.

Bir ülkenin doğal ve ekonomik kaynaklarının geliştirilerek,insanın hizmetine
sunulması temel amaç olmakta, bu amaca ulaşılabilmesi için insan kapitalinin
en etkin biçimde katkı sağlayabilecek bir düzeye ulaştırılması gerekmektedir. İnsan
refahının ve verimliliğin artırılabilmesi eğitim ile mümkün olmaktadır (Cingi,
1991; Bircan, 1992).
İnsan kapitaline yatırım üretim ve tüketim yetenekleri üzerinde etkili olur.
Aileler için üyelerinin sahip olduğu bu yetenekler kazanma, harcama ve diğer
faaliyetleri gerçekleştirme açısından olduğu kadar yaşam kalitesi açısından da
farklılık yaratır (Deacon ve Firebaugh, 1981). Araştırmalar insana yatırımın tatmini
etkilediğini göstermektedir. Dolayısı ile tatmini artıracak herhangi bir insan
kaynağı yatırımının, insan kapitaline yatırım olarak dikkate alınması önemlidir
(Gönen ve Özgen,1993).
Dünya inanılmaz bir değişim süreci yaşamakta;insanlar değişmekte,ülkeler
arasındaki sınırlar açılmaktadır. Her toplum gerçek anlamda demokratikleşmek,
çağdaş uygarlığa ve geleceğe katkıda bulunmak, bugününü ve yanını güvence
altına almak istemektedir. Gelişme ve kalkınma kavramları ise, ancak insanın
insan olarak niteliklerini geliştirmeyi, insana öncelik vermeyi amaçlamış ve bu
amacına ulaşmış toplumlar için anlamlı olarak kullanılabil-mektedir. Kültürün yaratıcısı
olan insan için yapılan eğitim yatırımı en değerli,en verimli yatırım olarak
kabul edilmesine karşın kadınların statüsü evrensel olarak düşük bulunmakta,
genellikle kadın erkek ile eşit düzeyde eğitim görememektedir. Ancak, eğitim ile
toplumsal gelişme arasındaki giderek önem kazanan ilişki ve kadınların toplumsal
gelişme içindeki yaşamsal rolleri artık onların ivedi eğitim gereksinmelerinin
tüm düzeylerde ve ayrım yapılmaksızın belki de olumlu ayrımcılık yöntemlerinden
yararlanılarak karşılanması gerektiğini göster-mektedir (Arat, 1992; Fazlıoğlu,
1997).
Ülkemiz tarım ağırlıklı bir toplum olma özelliğini korumasına karşın, nüfusun
%35.0’ı kırsal kesimde yaşamaktadır. Ekim 1998 verilerine göre 12 ve daha
yukarı yaşta olup kırsal kesimde yaşayan nüfusun % 50.38’i kadınlardan,%49.6’
sı ise erkeklerden oluşmaktadır (Anon.,1999a). Ülkemizde kadınların özellikle
de kırsal kesimde yaşayan kadınların eğitim açısından daha dezavantajlı grup
oldukları bilinmektedir. Kadınların eğitimden yararlanma durumlarına bakıldığında
ilk göze çarpan düşük okur-yazarlık oranı ve kadın-erkek okur-yazarlık oranı
arasındaki çarpıcı farktır. Kadının statüsü açısından eğitim son derece önemli
bir faktördür. Kırsal kesimde kadının statüsünün geliştirilmesi eğitim, sağlık ve
istihdam açısından eşit olanaklara sahip olunmasına bağlıdır. Bu durum toplumun
sosyal ve ekonomik gelişmesi açısından önemlidir (Bircan, 1992).
Gelişmekte olan ülkelerde, kadınların potansiyel güç birikimlerinin daha
rasyonel kullanılması ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılabileceği ve
genel refah düzeyinin yükseltilebileceği görüşü yaygın olarak kabul görmektedir.
Önemli olan bu görüşü destekleyen ve toplumda kadını hakettiği konuma getirebilecek
politikaların üretilmesidir.

KIRSAL KESİMDE KADININ EĞİTİM DURUMU
Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 yılını izleyen ilk on yılda bir yandan
modern bir devlet örgütünün kurulması diğer yandan Türk toplumunun yeniden
yapılandırılması sağlanarak büyük bir değişim gerçekleştirilmiştir. Türk kadınını
doğrudan etkileyen en önemli değişim 1924 yılında çıkarılan ve eğitimi tek sistem
ve çatı altında toplayan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”nun kabulüdür. Böylece
kadınlar en temel vatandaşlık hakkı olan eğitim görme hakkına kavuşmuşlardır.

KIRSAL GELİŞME SÜRECİNDE KADIN
Kadının gelişmedeki rolü ve önemi, dünyada özellikle 70’li yıllarda toplumların
çeşitli kesimlerinde tartışılmaya başlanmış; “kadın” konusunda çeşitli çalışmalar
yapılmıştır (Saltık ve ark., 1994; Braidotti ve ark.,1995).
Kadınların gelişme sürecindeki yeri ilk olarak Boserup (1970) tarafından
gündeme getirilmiştir. “Ekonomik Kalkınmada Kadının Rolü” isimli kitabı gelişmekte
olan ülkelerin ekonomisinde kadınların üretim sektörüne katkılarını inceleyen
ilk çalışmalardan biridir. Bu çalışmada,dünyada kadınların erkeklere oranla
gelişmenin olanaklarından çok daha az yararlandıkları ve daha da önemlisi,
gelişme programlarının öngördüğü yeni teknolojilerin kadınların statüsünü gerilettiği
vurgulanmıştır. Çalışmada ayrıca, yeni tarımsal yöntemlerin geleneksel
çalışma alanlarını ve cinsiyete dayalı işbölümü modellerini değiştirerek kadınları
olumsuz yönde etkilediği ifade edilmiş ve temel olarak eşitlik üzerinde durulmuştur.
Bu çalışma kalkınmada kadın düşüncesine, kalkınma sürecinde cinsiyetin
boyutları ve önemine ışık tutması nedeni ile önemli bir katkı sağlamıştır (Braidotti
ve ark., 1995).
Üçüncü Dünya Ülkeleri’nde tarımsal işgücünün yarısını oluşturan kadınların
toplumsal konumu ise, ancak 1975 Birleşmiş Milletler Kadın Yılı ile gündeme
gelmiş, BM Kadının Statüsü Komisyonu tarafından 1975 yılında, Mexico
City’de I. Dünya Kadın Konferansı düzenlenmiş, bunu takiben BM Genel Kurulunca
1975-1985 yılları arasındaki dönem “Kadın On Yılı” olarak ilan edilmiştir.Tüm online kadın giyim fırsatları için tıklayın !

Duyuru:
  • Sitemizdeki Videolar Diziler Muzikler Fragmanlar Tanıtım Amaçlıdır.Yanlızca Kısa Bir Bölümleri Yer Almaktadır.
  • Videolar Youtube, Google, İzlesene, Yahoo vb Gibi Sitelerden Embed Kodları Sayesinde Yayınlanmaktadır Sitemizde.
  • Sitemizdeki Yayınlanan Sağlık Konuları Tamamen İnternet Araştırmalarına Dayalıdır.Böyle Konularda Lütfen Doktorunuza Veya Bir Uzman Hekime Başvurunuz..
  • Yazı Video gibi Konularda Hak Sahibi İddia Eden Kişiler Veya Telif Haklarına Aykırı Bir Yazı Görüyorsanız Bu Yazıyı İletisim Bölümünden Bizimle İrtibat Kurmanız Yeterli Olacaktır..

Bir Cevap Yazın

Copyright © 2009-2013 Yasamvemoda.Com Tüm Hakları Saklıdır.İzinsiz Ve Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Yukarı

Reklamı Kapat

Reklamı Kapat